Google Chrome - Foro de ayuda

este se puede resolver

wilhan
17/01/13 9:20
pues bueno cada ves que intento entrar al historial todo va normal pero luego cuando voy asi historial/borrar todos los datos de navegacion para que me lleve a otra ventana que es de la configuracion pero en ves de lelvarme a la configuracion me aparece esto 0p§ÁÀÀß¿æ    ÿÿ0000?ÿù‚  ƒ¾ÁD ¨¸¸¸  § ƒ„8   ÿÿ T ‡Ê³Ò    ÿÿ˜888;ì ÂÁÁÁß`¦    û 0pppwØ)‚    ÿÌ    ÿþ`€€€Ÿÿó    ~ÿ˜ 'ÿüÁ   ?ÿæ    ýÿ0@@@Gø)    ÿÿÌ    ûþ```` ÿó      ˜ #÷üÀÀÀÀÿÿæ    ÿÿ0@@@Gïù‚   ? Ì    ûþ`€€€ ßó    ~ÿ˜ #÷üÁ   ?ÿæ           ÿÿ0@@@Oÿù‚   ?¿€ ® Ò  ˆ+ÿó‚d` aŸ  q  • >J^€ T Doÿ” Û²·³œ*ºð“ þð }m²Y%¶î ³‡ èhóÁ (ºÊ "‡ïm+Q eñu--‘ÚÏ ’‚¢ ÅcF x hbH D$  J á$N ‘TÒ(ˆñ  ts"º e³Ébå  xΛvÐkr’[Ù[Ÿÿ<=úRKÔU¥Ý         ÷  º"„ €Èq2;   ŸÃ0  pwè. …    Á b"!ÁßðMÀÈ4Í`Ð  b"!ÁßðLÀÈ4ÀÐ  aAAA_ðA˜PPPWÿû`d €Pf    ÿÿÿ­‹vø   ‚‚ƒ¿ÿÃ0ààà¯ÿðÌ(((+ÿþ:€  ƒ8f    ÿþ …    ÿ†aAAA_ÿá˜PPPWÿøÖP   ƒ¿ÿÃ0à àïÿðÌ((8+ÿþ …    ÿ†aÁÁÁßÿá˜pPpwÿÿðÌ(8(;ÿü3    ÿÿ ‚ƒƒ¿àƒ0  àïø Ì((8;þ  …    ÿ†aAAA_ÿá˜PPPWÿøf    ÿÿT €  Ì888;ÿü3    ÿÿ ‚ƒƒ¿ÿÃ0ààá ÿðÌ88DGÿü3    ÿÿþ …    ÿÖîÒz˜4àÐ ¼ â ‚‚‚¿àƒ0   ¯ø-X   Ä ÿÃ(pˆˆp4 ÿÿã°6 A  ¯þâA˜øøÀÃä f80**ù ¨ €Pf Ž ŠŠ¾A #ãã ÐCŒƒA ù        øf    ÿÿðÌ    ú        ¼ pÌ    ÿü3    ÿÿ ÁÁÁÁÿÿÃ0ppp ÿûÓÁØÁ  y< 3    |„ @À  Ã0pp wè Ì888;ÿü3    ÿÿðÌ   þ 3    ÿ‚Ã0ppp ÿðÌ    ÿü3    ÿÿ ..... es como de unas 20 hojas solo pongo ese ejm y no me aparece la configuracion que peudo hacer

Respuestas (0)